Blog o Ochronie Tożsamości Szczegoly

Szczegoly

  poprzedni wpis następny wpis  

2018-09-25 | Fellowes Polska SA

Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi wdrożenie tzw. unijnej dyrektywy policyjnej (DODO). Regulacje dotyczą przetwarzania danych osobowych celem zapobiegania przestępczości przez służby państwowe (Policję, Straż Graniczną itp.). Ustawa zapewni większe bezpieczeństwo danych, aniżeli wynika to z aktualnego stanu prawnego. Ujednolicenie zasad gromadzenia, przetwarzania oraz usuwania danych osobowych na potrzeby bezpieczeństwa państwa sprawi, że służby państwowe będą mogły z nich korzystać wyłącznie w uregulowanych przypadkach pod ścisłą kontrolą organu ochrony danych osobowych.

DODO nakłada na administratorów nowe obowiązki
DODO nakłada na administratorów nowe obowiązki (źródło: Depositphotos®)

Ambiwalentości przepisów DODO dodają uroku lokalne przepisy prawa!

Projekt "ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem przestępczości" nakłada nowe obowiązki na administratorów danych. Zostaną oni zobligowani m.in. do opracowania polityki ochrony danych oraz dokonywania określonych terminach oceny, które z posiadanych danych są zbędne i należy je usunąć. Zgodnie z przepisami ustawy dane będą mogły być przetwarzane wyłącznie w uzasadnionych celach.

Unijna dyrektywa DODO zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia nowego porządku prawnego w sposobie przetwarzania danych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu. Dyrektywa pozwala jednak na uwzględnienie w lokalnych aktach prawnych odmienności krajowych, np. rozróżnienia przestępstw od wykroczeń, którego większość krajów UE nie posiada. Wobec wejścia w życie unijnego rozporządzenia RODO, które obowiązuje od 25 maja 2018 r., Polska - podobnie jak inne unijne kraje - zobowiązana jest wdrożyć przepisy przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Utrzymanie równowagi pomiędzy prawem osób do prywatności, a koniecznością zachowania poufności w przetwarzaniu danych podczas postępowań prowadzonych przez funkcjonariuszy służb publicznych (Policji, Straży Granicznej itp.) jest jednym z głównych założeń ustawy.

Projekt ustawy umożliwia dostęp do informacji o przetwarzanych danych przez służby publiczne dla osób, których dane dotyczą, a także możliwość wniesienia ich aktualizacji, sprostowania lub usunięcia. Administrator danych (właściwy organ, który samodzielnie lub wspólnie z innym organem ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych albo podmiot wskazany przez ustawę jako administrator danych osobowych) będzie mógł jednak odmówić m.in. poinformowania o fakcie przetwarzania danych czy usunięcia danych, jeśli utrudni lub uniemożliwi to zwalczanie przestępstw i wykroczeń lub prowadzenie postępować, czy zagrażać będzie bezpieczeństwu państwa.

W myśli nowej ustawy, podobnie jak to mam miejsce w przypadku RODO, nadzór nad przetwarzaniem danych sprawował będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w którego jurysdykcji będzie m.in. monitorowanie przepisów ustawy, przeprowadzanie kontroli i rozpatrywania zażaleń osób, których prawa zostały naruszone.